Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY / OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ


1. Postanowienia wstępne

a) Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Sklep Anna s.c. z siedzibą w Warszawie 02-495 ul. Wojciechowskiego 39 paw 4. Nip: 522-23-62-479, Regon 011639475 zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie Klientem w sklepie internetowym allekosmeteria.pl, należącym do Sklep Anna s.c. 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 39 paw 4, zwanym dalej Sprzedawcą.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym allekosmeteria.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

d) Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep Anna s.c.. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

2. Przedmiot Sprzedaży

a) Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie allekosmeteria.pl
b) Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach allekosmeteria.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT .

c) Ceny oferowanych do sprzedaży produktów nie zawierają kosztów transportu, koszt transportu ustalany jest według cennika dostawy w formularzu zamówienia,

d) Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

-przelew bankowy na konto sklepu,

-przez serwis przelewy24.pl,

-płatność przy odbiorze

e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

3. Realizacja zamówienia

a) Zamówienie towaru odbywa się za pośrednictwem strony allekosmeteria.pl

b) Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

c) Dostawy produktów zamawianych na stronie allekosmeteria.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d) Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

e) Klient może także odebrać zamówiony towar w siedzibie naszej firmy.

f) Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 5 dni roboczych.


4. Reklamacje

Zgłoszenie ewentualnych braków lub niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia paczki!

Wszystkie produkty oferowane przez naszą drogerie są oryginalne. Dokładamy starań aby były one najwyższej jakości. Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)–556(3) KC.).

W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy na adres reklamacje@allekosmeteria.pl

Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać:

– Imię i nazwisko, adres Kupującego

– Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

– Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania

– Okoliczności uzasadniające reklamację

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Kupującego.

Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę wraz z dowodem zakupu należy nadać na adres Sklep Anna s.c. z siedzibą w Warszawie 02-495 ul. Wojciechowskiego 39 paw 4


5. Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Ze względu na ochronę zdrowia i/lub higienę, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest niezasadne w przypadku produktów, które nie są dostarczane w fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu, które pozwoli stwierdzić, że produkt nie był używany, bądź jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu. Do tego typy produktów należą między innymi lakiery hybrydowe, lakiery do paznokci czy tusze do rzęs.

Oprócz równowartości ceny towaru Sprzedawca zwróci konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej na stronie allekosmeteria.pl. Jeżeli klient wybrał droższą formę przesyłki, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

Podstawą do przyjęcia odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość jest odesłanie towaru wraz z paragonem (w przypadku zwrotu części zamówienia – kopii paragonu) oraz oświadczeniem woli.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, pisemnie lub mailowo w formie skanu pisma na adres: reklamacje@allekosmeteria.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę należy nadać na adres Sklep Anna s.c. z siedzibą w Warszawie 02-495 ul. Wojciechowskiego 39 paw 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Anna s.c. 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 39 paw 4 adres e-mail: sklep@allekosmeteria.pl

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data odbioru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta

Data ……………………………………..

 

 

6. Dane osobowe

Ochrona danych osobowych naszych Użytkowników jest dla nas niezmiernie ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie dokonując zakupów za pośrednictwem naszej platformy. Poniżej wyjaśniamy zasady i zakres przetwarzania przez nas danych, nasze obowiązki jako administratora, a także przysługujące Państwu prawa.

Administratorem danych jest Sklep Anna s.c. z siedzibą w Warszawie 02-495 ul. Wojciechowskiego 39 paw 4

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie, kiedy otrzymamy je dobrowolnie w celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem serwisu www.allekosmeteria.pl.

Dane te wykorzystywane są w szczególności do:

-zarejestrowania konta klienta,

-realizacji zamówień,

-dokonania rozliczeń,

-odpowiedzi na kontakt mailowy lub przez formularz kontaktowy,

-korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja)

-Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera przetwarzamy Państwa dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowości, promocji czy wyprzedaży.

Wszystkie wymagane dane są oznaczone jako takie, ponieważ są niezbędne do wykonania powyższych celów. Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta, przetwarzanie otrzymanych danych zostanie ograniczone.

Dane te zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania, które określono w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Konto klienta można usunąć w każdej chwili. Aby usunąć konto należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym: sklep@allekosmeteria.pl lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w panelu Klienta.  


7. Postanowienia końcowe

a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie allekosmeteria.pl w zakładce Regulamin wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.

b) Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym.

8. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a sklepem internetowym allekosmeteria.pl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep internetowy allekosmeteria.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie 00-015 ul. Sienkiewicza 3, II piętro pok. 215. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.